Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN  INFINITE PRINTS

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Wij gebruiken deze verkoopvoorwaarden in onze relaties met de afnemers en de potentiële afnemers van onze producten. Deze verkoopvoorwaarden zijn dan ook van toepassing op al onze aanbiedingen aan u, en op de totstandkoming, de inhoud en uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien u reeds eerder zaken met ons heeft gedaan waarbij deze verkoopvoorwaarden toepasselijk werden verklaard, wordt u geacht met de toepasselijkheid van deze verkoopvoorwaarden op al onze latere aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan. Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden mocht hanteren, gelden die niet in uw relatie met ons, tenzij wij de toepasselijkheid van uw voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard. Indien u franchisegever bent en onze contractuele relatie (mede) ten behoeve van de bij u aangesloten franchisenemers is of wordt aangegaan, gelden deze verkoopvoorwaarden ook jegens uw franchisenemers als ware wij rechtstreeks met hen een relatie aangegaan, en zult u er in uw relatie met de franchisenemers voor zorgdragen – en staat u er jegens ons voor in – dat zij de toepasselijkheid aanvaarden.

Artikel 2 – Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door ons in ieder geval tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of aangepast. Indien wij voorzien dat wij een door u aanvaarde aanbieding of offerte geen gestand zullen kunnen doen, kunnen wij deze nog gedurende vijf dagen na uw aanvaarding herroepen. U ontvangt daarover dan uiteraard bericht van ons. Bij samengestelde prijsopgaven in een aanbieding of offerte hebben wij geen verplichting om een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs te leveren.

Artikel 3 – Prijzen

Alle prijzen die wij specifiek aan u of in het algemeen opgeven zijn exclusief Omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De verschuldigde Omzetbelasting wordt gespecificeerd op onze facturen aan u in rekening gebracht. Onze prijzen zijn in beginsel inclusief de verzendkosten tot aan een door u opgegeven afleveradres binnen de Benelux. Dit is echter anders indien de totale prijs voor de in één keer op dat adres af te leveren producten minder dan EUR 200,00 exclusief Omzetbelasting bedraagt. In dat geval zal de door u te betalen prijs worden vermeerderd met de verzendkosten, die gespecificeerd op de betreffende factuur aan u in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 4 – Zekerheid

Indien naar ons redelijk oordeel uw gebleken betalingsgedrag of financiële positie daartoe aanleiding geeft, bent u verplicht om op ons eerste verzoek voldoende (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen voor de nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met ons. Laat u na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan zijn wij gerechtigd om hetzij de nakoming van onze verplichting uit deze overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, een en ander onverminderd ons recht op schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u gehouden te zijn.

Artikel 5 – Facturen en betaling

Indien u van mening bent dat een van ons ontvangen factuur of factuuroverzicht niet klopt, dient u dat binnen acht dagen na ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd aan ons te melden. Bij gebreke daarvan zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van onze facturen en factuuroverzichten, behoudens door u te leveren tegenbewijs. Hetgeen u aan ons verschuldigd bent dient u – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan, zulks door overschrijving op de door ons aangegeven bank of girorekening en in de op de factuur vermelde valuta. Indien dat op onze factuur staat vermeld of schriftelijk is overeengekomen, mag u de vermelde of overeengekomen betalingskorting op uw betaling in mindering brengen, mits u er voor zorg draagt dat het alsdan te betalen bedrag binnen acht dagen na de factuurdatum op de door ons aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven. Als u enige factuur geheel of gedeeltelijk niet op tijd betaalt, bent u aan ons een nalatigheidsrente van 1,5% per maand over het niet op tijd betaalde bedrag verschuldigd. Daarnaast dient u ons alle kosten te vergoeden, die wij in of buiten rechte maken ter incasso van onze vordering op u. De buitengerechtelijke kosten in dit verband bedragen minimaal 15% van het te incasseren factuurbedrag, en ten minste EUR 750,00.  Voorts zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen uit hoofde van alle met u gesloten overeenkomsten op te schorten voor zolang u niet volledig aan uw betalingsverplichting zult hebben voldaan. Indien u ook na aanmaning nog nalaat om binnen de u gestelde nadere termijn alsnog het verschuldigde volledig te voldoen, zijn wij gerechtigd om alle met u gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u gehouden te zijn. Uw betalingen worden eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde nalatigheidsrente, daarna ten laste van de eventuele kosten die wij in verband met uw tekortschieten onder een overeenkomst hebben moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde hoofdsom(men). Tenzij wij u dat uitdrukkelijk hebben toegestaan, is het u niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Hetgeen u uit hoofde van een overeenkomst met ons aan ons verschuldigd bent, wordt ten volle direct opeisbaar indien

(a) u surséance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;

(b) uw onderneming al dan niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;

(c) conservatoir of executoriaal beslag te uwen laste wordt gelegd, tenzij u binnen acht dagen na ons daartoe strekkend verzoek passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen u aan ons verschuldigd bent en zult worden.

Artikel 6 – Bestelling

Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze producten verplicht u tot afname en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen. In veel gevallen zal een bestelling van onze producten kunnen plaatsvinden doordat onze vertegenwoordiger in uw onderneming samen met u een order scant met de daarvoor bestemde digitale apparatuur. Ook deze wijze van bestelling verplicht u tot afname en betaling van de aldus bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen.

Artikel 7 – Aflevering

Indien een bepaalde levertermijn is overeengekomen, verbinden wij ons om deze levertermijn te realiseren zoveel als redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt. De enkele overschrijding van de levertermijn brengt ons echter niet in verzuim. Wij zijn eerst in verzuim ter zake van een levertermijn, indien aflevering (ook) uitblijft nadat u ons na afloop van de aanvankelijk opgegeven levertermijn schriftelijk in gebreke heeft gesteld en ons daarbij een nadere redelijke termijn voor aflevering heeft gesteld. Van een recht op ontbinding van de overeenkomst zal evenwel pas sprake zijn, indien de vertraging in de aflevering tot gevolg heeft dat van u in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst in stand blijft. Dat zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de vertraging seizoen producten betreft, en die producten voor u in redelijkheid niet meer bruikbaar zijn. In geval van overmacht, alsmede indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of nalaten van u of een derde vertraging in de aflevering is ontstaan, zal de opgegeven levertermijn ten minste worden verlengd met de duur van de vertraging. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats op de tussen ons overeengekomen of naar de aard van de af te leveren producten gebruikelijke wijze. De afgeleverde producten zijn vanaf het moment dat wij de producten voor aflevering hebben aangeboden voor uw rekening en risico, ook indien u de producten om welke reden dan ook niet afneemt. In het laatstbedoelde geval hebben wij het recht om de kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, aan u in rekening te brengen.

Artikel 8 – Gebreken

Bij de aflevering van onze producten, althans onverwijld daarna, dient u de producten zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien u daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient u deze uiterlijk binnen veertien dagen na de aflevering aan ons te melden. Bij gebreke van een tijdige melding van gebreken of tekorten vervalt uw eventuele recht op vermindering van de koopprijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade. Ingeval van tijdig gemelde gebreken of tekorten, alsook ingeval van latere melding van gebreken of tekorten waarvan u aantoont dat u die redelijkerwijs niet tijdig kon ontdekken, zullen wij er voor zorgen dat het gebrek of tekort wordt opgeheven, indien het gebrek of tekort aan ons toe te rekenen is. In dat geval zorgen wij – naar onze keuze – voor aanvullende levering, vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de door u verschuldigde prijs. Gebreken of tekorten geven u nimmer het recht om eigenmachtig compensatie of verrekening toe te passen.

Artikel 9 – Retourzendingen

Als u door ons afgeleverde producten om welke reden dan ook retour zou willen zenden, dient u daarvoor over onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te beschikken. Zendt u producten zonder onze toestemming toch retour, dan ontheft u dat niet van uw verplichting tot betaling van de voor die producten door ons in rekening gebrachte of te brengen prijs. Ook blijven deze producten voor uw risico, onafhankelijk van de vraag waar deze worden opgeslagen. De kosten die wij in verband met een retourzending maken waarvoor wij geen toestemming hebben gegeven, zoals de kosten van opslag, zullen wij aan u in rekening brengen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Wij blijven eigenaar van de aan u afgeleverde producten, totdat u alle vorderingen heeft voldaan betreffende:

(a) de tegenprestatie voor door ons aan u krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, en

(b) uw tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. U bent ondanks deze voorbehouden eigendom uiteraard wel gerechtigd de aan u afgeleverde producten in de normale uitoefening van uw onderneming te verkopen, tot het moment waarop wij ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud beroepen. Wij hebben het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de producten waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of u anderszins in verzuim bent. U zult bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen. Ingeval de eigendom van de afgeleverde producten op u overgaat als gevolg van het feit dat u alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van ons, zulks tot zekerheid van de nakoming door u van alle vorderingen die wij – uit welken hoofde dan ook – op u hebben of verkrijgen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens u op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde (rechts)handelingen te verrichten, en u verplicht zich om op ons verzoek daaraan onverwijld uw medewerking te verlenen.

(c) kaartmolens zijn altijd in bruikleen deze blijven altijd eigendom van infinite prints tenzij deze los verkocht zijn. dit moet dan middels factuur of ander bewijsstuk te bewijzen zijn.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot en in verband met de door ons afgeleverde producten berusten bij ons of bij onze toeleveranciers. In geen geval behelst een tussen u en ons gesloten overeenkomst een overdracht van intellectuele eigendomsrechten, of een verplichting daartoe. Het is u daarom uiteraard niet toegestaan onze producten te kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, of om de merknamen die daarop voorkomen of in verband daarmee wordt gebruikt zelf te gebruiken. Evenmin is het u toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van onze producten te verwijderen of te wijzigen. Indien een derde u schending van intellectuele eigendomsrechten verwijt met betrekking tot door ons aan u geleverde producten, dan zullen wij ons inspannen om de strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door aflevering van gewijzigde producten of licentieverkrijging. Om u te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting dient u ons op straffe van verval onverwijld van schending als hier bedoeld in kennis te stellen en tevens ons de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen schikking.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

In het belang van de continuïteit van onze bedrijfsvoering, en daarmee indirect ook in uw belang als afnemer, beperken wij onze aansprakelijkheid voor schade. Indien op ons krachtens wet of overeenkomst een verplichting tot vergoeding van schade rust, zullen wij die schade uitsluitend vergoeden voor zover onze aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het voorliggende geval ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat. Voorwaarde hiervoor is wel dat, indien zich een gebeurtenis voordoet die voor u tot schade leidt of redelijkerwijs kan leiden waarvoor wij aansprakelijk zijn te houden, u ons daar binnen twee weken na die gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd van op de hoogte stelt. Als u dat nalaat, vervalt uw recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van uw schade vervallen in elk geval door het enkele verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. U kunt ons nimmer aansprakelijk houden voor derving van inkomsten, winstderving, verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van uw afnemers, en voor kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van uw onderneming. U kunt ons evenmin aansprakelijk houden voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in de elektriciteits voorziening, storingen in de verbindingen met het internet en storingen in het telefoonnet. Het voorgaande geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons bij de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten bedienen.

Artikel 13 – Hoofdelijkheid

Indien uw onderneming uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van een overeenkomst met ons, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens ons voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 14 – Overdracht

U kunt uw rechten en verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. Wij kunnen die toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

De relatie tussen u en ons wordt beheerst door Nederlands recht, ook indien uw onderneming elders dan in Nederland is gevestigd. Indien u en wij een geschil mochten krijgen dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is in elk geval de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter binnen het rechtsgebied van de Rechtbank Rotterdam bevoegd om van dat geschil kennis te nemen. Het staat ons echter vrij om een andere volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde burgerlijke rechter aan te zoeken. Artikel 16 – Slotbepaling Ook na het eindigen van de relatie tussen u en ons blijven de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden van kracht. Indien enige bepaling in deze verkoopvoorwaarden of in een tussen u en ons gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en wij ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling.

Artikel 16 – Slotbepaling

Ook na het eindigen van de relatie tussen u en ons blijven de bepalingen uit deze verkoopvoorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te behouden van kracht. Indien enige bepaling in deze verkoopvoorwaarden of in een tussen u en ons gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en wij ten aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling.